MAM_logo_96_2x.png

Slapukų politika

1. Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

Jūsų asmens duomenų valdytojas – UAB „Modus Asset Management“ (toliau – Bendrovė arba Mes), juridinio asmens kodas 302790959, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, Lietuva, el. p. info@modusam.com, tel. +370 5 235 6080.

2. Koks šios privatumo politikos tikslas ir kam ji skirta?

 

Mes gerbiame Jūsų privatumą ir dedame visas pastangas, kad būtų užtikrintas Jūsų asmens duomenų ir kitos informacijos saugumas bei konfidencialumas. Siekiame suteikti Jums reikalingą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą bei Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimą.

Ši privatumo politika skirta visiems subjektams, kurie lankosi internetinėje svetainėje www.investors.modusam.com (toliau – Svetainė) ir naudojasi joje esančiomis investuotojams skirtomis funkcijomis („Investuotojo savitarna“).

 

3. Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi?

3.1. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie Jus, iš kurios būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę pagal vardą, pavardę, asmens kodą, buvimo duomenis ir IP adresą bei kitus Jūsų asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

4. Kokiu tikslu ir kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Investuotojo paskyros sukūrimo ir administravimo tikslu („Investuotojo savitarna“), investavimo paslaugų teikimo tikslu

 • Investuodami į Mūsų valdomus fondus (t. y. sudarydami investavimo sutartis) papildomai Jūs galite pasirinkti ar norite, jog Mes sukurtume Jums Investuotojo paskyrą (t. y. suteiktume prisijungimą prie „Investuotojo savitarnos“). Svetainėje prisijungę prie šios paskyros Jūs galėsite nuolat matyti aktualiausią fondo informaciją (pvz., fondo finansinius duomenis, finansines ataskaitas, svarbiausius dokumentus, veiklos rodiklius, parametrus ar pan.).

 • Jums pasirinkus naudotis „Investuotojo savitarna“ (t. y. davus Mums sutikimą dėl investuotojo paskyros sukūrimo investuotojo paskyros sukūrimo ir administravimo tikslu), Mes tvarkysime šiuos Jūsų paskyroje esančius asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, prisijungimo slaptažodį (šifruotas), informaciją apie sudarytas sutartis, gautinas sumas, terminus ir (ar) kitus duomenis (pvz., tel. numerį, adresą, valstybę, iš kurios jungiamasi prie paskyros ar pan.).

 • Minėti asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (Reglamento 6 str. 1 d. a p.), kurį išreiškiate investavimo sutarties sudarymo metu. Šioje paskyroje esantys asmens duomenys (įskaitant ir asmens duomenis) bus tvarkomi (saugomi) iki Jūsų duoto sutikimo atšaukimo dienos, tačiau ne ilgiau nei galioja su Mumis sudaryta investavimo sutartis.

 

 

5. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą Bendrovės veiklą ir tinkamą paslaugų teikimą, Jūsų asmens duomenis galime atskleisti savo darbuotojams ir (ar) paslaugų teikėjams, jei to pagrįstai reikia tikslui pasiekti.

 

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie mūsų vardu ir nurodymais tvarko Jūsų asmens duomenis ir / ar turi prieigą prie jų, pvz., informacinių sistemų, kūrimą, priežiūrą ir palaikymą atliekantiems paslaugų teikėjams ir kitiems asmenims, kurie padeda mums tinkamai teikti Jums paslaugas. Šiuo atveju, Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie sutartimi užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

Jūsų Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms investicijų ar kitokią priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms); teisinių paslaugų tiekėjams ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, atsakyti į kompetentingų institucijų užklausas, užtikrinti Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

 

6. Kokias teises Jūs turite ir kaip jos įgyvendinamos?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • prašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis bei gauti jų kopiją;

 • prašyti ištaisyti netikslius ar nepilnus savo asmens duomenis arba sustabdyti juos naudojant vykdomus veiksmus;

 • prašyti ištrinti ar apriboti perteklinius ar neteisėtai tvarkomus asmens duomenis;

 • prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis (teisė į duomenų perkeliamumą);

 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu);

 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).

 

Aukščiau išvardintas savo teises įgyvendinti galite kreipiantis į Duomenų valdytoją registruotu buveinės adresu: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius arba elektroniniu paštu info@modusam.com, prieš tai patvirtinę savo tapatybę, t. y. tinkamai identifikavęsi (pvz., naudojantis kvalifikuotu el. parašu ar pan.).

 

Jūsų prašomą informaciją suteiksime nemokamai per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turėsime teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal Jūsų prašymą.

Atkreipiame dėmesį, kad Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į Bendrovei nepriklausančias interneto svetaines ir (ar) socialinius tinklus. Tokiu atveju rekomenduojame susipažinti su šių interneto svetainių privatumo politikomis ir (ar) tiesiogiai susisiekti su šių svetainių valdytojais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 

 

7. Kur kreiptis, jeigu Jums kyla klausimų?

Dėl iškilusių klausimų galite kreiptis į mus el. pašto adresu info@modusam.com, tel. Nr., +370 5 235 6080 arba į mūsų duomenų apsaugos pareigūną - „Duomenų apsaugos ir saugumo sprendimai“, MB, įmonės kodas 304539959, adresas Jonažolių g. 8-35, LT-04134 Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainė www.dpssolutions.eu (duomenų apsaugos pareigūno kontaktinis asmuo: Darius Štitilis, tel. +37061880495, el. pašto adresas: darius@dpssolutions.eu).

Kontaktai

El. parašas

info@modusam.com

Telefonas

+370 5 235 6080

Adresas

Ozo g. 10A, LT-08200

Vilnius, Lithuania

 • linkedin-mam